man in white shirt carrying boy

man in white shirt carrying boy