brown eggs on white textile

brown eggs on white textile